SALGSBETINGELSER

 

 

1. Innledning

Disse salgsbetingelser gjelder så fremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.

 

2. Tilbud

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selgers ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellom- salg, dvs. at selger har rett til å selge varer på lager inntil tilbudet er akseptert. Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk data, i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende og er kun gjeldende dersom henvisning til disse er den del av ordrebekreftelse/ avtale.
Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås med de toleranser som er vanlig ifølge standarder eller kutyme for vedkommende varesort.

 

3. Tekniske opplysninger

Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del av avtalen, er disse bindende med mindre selger uttrykkelig har gjort oppmerksom på at opplysningene bare er veiledende. Tekniske data som er bindende avtalt må imidlertid forstås med et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kjøpere kan avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen.
Opplysninger gitt ved teknisk rådgivning er kun veiledende. Selger har ikke ansvar for feilaktig rådgivning med mindre det foreligger grov uaktsom opptreden.

 

4. Tegninger

Tegninger som en part overlater den annen må ikke benyttes i strid med eierens interesser og må ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann. Alle tegninger skal returneres til eieren.

 

5. Leveringstid

Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er kun garantert dersom dette fremgår uttrykkelig av avtalens skrevne tekst. Ellers er leveringstiden alltid veiledende. Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende eller garanterte leveringstid, bør han gi kjøperen beskjed om dette, angi årsaken til forsinkelsen og om mulig oppgi ny leveringstid. Selger har intet ansvar for forsinket levering utover det som fremgår av punkt 8 og 9 nedenfor.

 

6. Levering og risikoovergang

Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt. Levering anses skjedd selv om selgeren senere må foreta rettelsesarbeider, jf. punkt 15, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

Opplasting og forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko med mindre annet er avtalt.
Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale regler for tolkning av handselsuttrykk (Incoterms 2010), dog går de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen ex works («fra lager» ved levering fra selgerens lager og «fra fabrikk» ved verks- levering).

 

7. Betalingsbetingelser

Betaling skjer 20 dager etter levering med mindre annet er avtalt. Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

Kjøperen skal ved forsinket betaling betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

 

 8. Kompensasjon ved forsinket levering

Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke er uttrykkelig angitt i avtale eller kontraktsform at den er garantert. For lagervarer tas forbehold om mellomsalg. For oversittelse av veiledende leveringstid betales det ingen form for erstatning. Overholdes ikke garantert leveringstid og dette medfører økonomisk tap for kjøperen som kan dokumenteres, er kjøperen berettiget til en konvensjonalbot som utgjør 0,25% av kontraktssummen for hver hele uke leveringstiden overskrides, maksimalt begrenset til 5% av kon- traktsummen. Kjøperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning/kompensasjon.

 

9. Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren eller det verk som er valgt til å forarbeide salgs- gjenstanden eller dets underleverandører spesielt. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilfør- selen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

 

10. Salgspant

Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

 

11. Mangler, undersøkelsesplikt og reklamasjon

Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jf. kjøpslovens § 31). Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Kjøperen kan kun påberope seg feil og mangler som oppstår under de ved avtalens inngåelse forut- satte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Kjøperen kan således ikke påberope mangler som f.eks. skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring, kjøperens uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke. Reklamasjon skal skje straks og uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon må i alle tilfeller senest være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjonen må uansett senest være kommet frem til selger 14 dager etter at manglen ble eller burde ha vært oppdaget

Enhver reklamasjon skal være skriftlig og beskrive mangelens art og omfang. En vanlig anmodning om service eller retting av mang- ler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjel- der bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i dette punkt.

 

12. Avhjelp av mangler

Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at selgeren har fått kjøperens meddelelse om mangelen.
Nødvendig utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner blir utført av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett, oppholdsutgifter og eventuell overtidsgodtgjørelse betales av kjøperen. Kjøperen bærer risikoen for, og eventuelle utgifter som følge av signalvariasjoner i telenettet eller andre feil i infrastruktur utenfor leverandørens kontroll. Omkostningene ved feilsøking skal dekkes av kjøperen, med mindre der foreligger særskilt serviceavtale.

Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens §§ 34–40.

 

17. Ansvarsbegrensning

Utover plikten til å avhjelpe mangler samt kjøperens rett til konvensjonalbot ihht henholdsvis punkt 15 og 9, er selgeren ikke forpliktet til å betale erstatning, prisavslag eller annen form for kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som følge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade varen har voldt på person eller ting (f.eks. skade på råvarer eller halvfabrikata) skade/tap som er en følge av kjøperens anvendelse av varen eller et hvilket som helst annet konsekvenstap. Dette gjelder selv om skaden/tapet må anses som en påregnelig og/eller nærliggende følge av den mangelfulle vare/forsinkelsen.

Selgeren påtar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel, f.eks. i form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens ut- nyttelse av salgsgjenstanden.
Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet.

Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt og for at selgeren er ansvarlig. Ved overdragelse av brukte ting (maskiner m.v.) kan kjøperen ikke kreve erstatning som følge av at maskinen ikke er i overensstemmelse med gjeldende lov og forskrifter. Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med nærværende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til NOK 100.000 såfremt det ikke foreligger annen skriftlig avtale. Bestemmelsene i dette punkt trer i stedet for kjøpslovens §§ 40 og 67–69.

 

20. Montering

Hvis selgeren skal utføre montering, må dette avtales særskilt.

 

21. Verneting m.v.

Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres ved iht. norsk lov og ved selgerens verneting med mindre partene avtaler annet verneting.

 

 

04/2017