CityGuard

Ekstrem teknologi i en ekstrem verden.

Produktserien CityGuard gir deg detaljert innsikt i infrastrukturen rundt avløpsvann og rent vann, slik at det er mulig å identifisere problemområder tidlig og igangsette riktige tiltak.

OM CITYGUARD

I en verden som er i stor endring, får vi også kraftigere og mer konsentrert ekstremvær. Det blir stadig strengere krav fra myndighetene om kommunal håndtering av utfordringer innen vann- og avløpssystemene. Med gode data og smarte målinger, kan derimot risikoen for omfattende skader på miljø, infrastruktur og bebyggelse reduseres betydelig. Dette har vært vårt bakteppe i utviklingen av Xepto CityGuard – et system som innhenter og tilgjengeliggjør data innen avløpshåndtering og drikkevannsforsyning. Xeptos systemer tikker og går som sveitsiske klokker – selv i ekstreme forhold – med både batteridrevet og trådløs teknologi. Resultatet er en hel infrastruktur som lever sitt eget liv under bakken.

Xepto CityGuard gir innsikten til å handle raskt, riktig og proaktivt. Det kan være uvurderlig – i en stor verdikjede av mennesker, miljø og økonomi.

PRODUKTSERIEN
CITYGUARD

Mikroteknologi for de store systemene

Det blir stadig strengere krav fra myndighetene om kommunal håndtering av utfordringer innen vann- og avløpssystemene. Vår mikroteknologi hjelper derfor flere og flere norske kommuner med å innhente store datamengder. Med presise målinger og pålitelige data, kan problemer diagnostiseres og planer for tiltak legges. Vårt system kan installeres på strømløse steder og gjør det mulig å overvåke driften. For kommuner er Xepto CityGuard dermed en løsning for å identifisere problemene.

For avløpsvann
 • Få en trådløs og batteridrevet infrastruktur under bakken, som sender kapasitetsdata i årevis uten tilsyn
 • Få beregnet overløpsvann til resipienter
 • Få utnyttet eksisterende infrastruktur optimalt
 • Få redusert fremmedvannsandel inn til pumpestasjoner for dermed å spare driftsutgifter og servicetid
For drikkevann
 • Bli forsikret om at vannet holder riktig kvalitet
 • Sørge for sikre vannleveranser
 • Motta presise varsler ved lekkasjer og avvik
For kummer
 • Sikre kummer ved å f.eks. detektere åpning av kumlokk
 • Få installert slitasjesensorer for kumlokk
 • Gjennomfør radiopeiling av brannkummer

TERMINALEN SOM KNYTTER DET HELE SAMMEN

Terminalen Xepto Connect er hjertet i Xepto CityGuard-infrastrukturen under bakken. Terminalen er skapt for å trives i noen av verdens mest ekstreme rom. Derfor er den vann- og støvtett og bygget i støtsikkert materiale, mens batteriene er oppladbare og utviklet for å vare i mange år. Sensorer sender data til terminalen via BLE (Bluetooth Low Energy) og får strømtilførsel fra terminalen via kabel. Terminalen kommuniserer med Xeptos servere via NB-IoT over mobilnettet. 

NB-IoT & LTE-M
Støtsikkert materiale, IP 67
Bluetooth Low Energy
Intern & ekstern antenneløsning
2 x 92Wh oppladbare batterier med innebygd lader
Gjenkjenner og tilpasser seg de sensorene som kobles til, support for eksterne BLE sensorer
Strømeffektiv
Fjernstyrt og enkel å montere

TILKOBLINGER

12VDC utgang (max 200mA)
Batteriutgang for eksterne sensorer (3,0 - 4,2V / 2000mA)
Ekstern tilgang (8-32VDC Input / solcellepanel)
2 digitale utganger, åpne avløp
1 digital & 5 analoge innganger
RS232

SENSORER

CityGuard Radar

Vår radar måler både vannsøylehøyde og -hastighet i åpne renner og vannspeil, noe som gir presis vannmengde. Den måler også avstand til andre elementer, som kumlokk.

Radaren er også meget strømgjerrig, slik at dere kan hente data med høy oppløsning i mange år – uten lading eller batteribytte. Produktet holder forøvrig IP67-standard, noe som betyr at den er støv- og vannsikker.

 

CityGuard Vannstav

Å kunne montere inn en sensor i vann – under trykk – har vært en utfordring i mange år og ikke minst et sterkt ønske fra mange kunder. Vi har løst dette ved å utvikle en sensorstav som blant annet kan monteres på serviceventiluttaket på en Ulefos-sluseventil: Via en jekk føres sensorene gjennom serviceventilen og ned i vannstrømmen. Strøm får den via en kabel fra terminalen.

Vannstaven kan dermed måle hastighet, trykk, turbiditet og temperatur, noe som sikrer både leveranse og kvalitet på drikkevannet.

EKSTREM TEKNOLOGI FOR EKSTREME ROM

Vannføring i åpne renner

I følge norskvann.no er fremmedvann pga utlekk eller overløp til resipient en stor utfordring i mange kommuner og kan medføre både økonomiske og miljømessige konsekvenser. Delmål 4.2 i Nasjonal bærekraftstrategi angir derfor at andelen fremmedvann skal reduseres med 30 % innen 2030. 

Det kan være komplisert å fastslå hvor fremmedvann kommer fra, men feilkoblinger, overvann, anleggsvann og strekk som ikke er tette er utbredte årsaker.

Xepto CityGuard kan bidra med å overvåke vannmengden fra ulike steder i nettet gjennom kontaktløse sensorer, som innhenter vannmengde i åpne renner for å identifisere avvik. Ved å sammenlikne vannføringen med trender, historiske data og nedbørsdata, vil fremmedvann kunne varsles som avvik og det vil også være mulig å finne kilden. Dermed kan problemene diagnostiseres og tiltak iverksettes.

Sensorene er enkle å montere og kan også leveres med mobile sensorstativ for kampanjemålinger i kortere perioder.

Overløp i rør

Statsforvalter stiller krav om registering av overløpstid, -varighet og -antall innenfor en gitt periode, noe Xepto allerede hjelper mange kommuner med å måle og rapportere i dag. Det har likevel også vært et krav fra Statsforvalter om å kunne hente ut faktisk mengde som går i overløp. Derfor lanserer Xepto en kontaktfri radarsensor som måler både vannsøylehøyde og vannhastighet når vannet går over i et overløpsrør. Dette røret har et kjent tverrsnitt, så vi kan regne ut overløpsvann. Med denne løsningen er det også mulig å sette opp automatisk rapportering til Statsforvalter.

Terskeloverløp

Terskeloverløp er en vanlig form for overløp i mange kommuner. Hvis vannet overstiger en gitt kant i hovedløpet, renner dermed vannet over i et parallelt løp og videre ut i resipient.

For å kunne måle denne overstigende vannmengden, kanaliseres vannet i en V-terskel. Da får vi et fast tverrsnitt; et grunnlag for å kunne beregne vannmengden. Sammen med en radarsensor som måler vannføringen i avløpsrennen, vil denne V-terskelen registrere når vannmengden i avløpsrennen mettes og vannet renner over i overløpet.

Vannstand

Ved bruk av radar, måler Xepto CityGuard endringer i vannspeilet. Steder for slike målinger kan være mindre tjern og vannbasseng for dermed å kunne forutsi vannføring til bekker og mindre elver.

Vannføring i kulverter

Ved å montere en radar i hver ende av en kulvert, gjør vi det mulig å detektere blokkeringer og begrensninger i vannføringen – for eksempel kvist og kvast – ved å måle differensen i vannsøylehøyde.

Kvalitet og distribusjon av drikkevann

Sensorstaven kan parallelt måle følgende:

 • Hastighet
 • Trykk
 • Turbiditet
 • Temperatur

Ved å måle hastighet og trykk på to forskjellige målesteder – gjerne i sluseventiler – kan vi finne differansen mellom de to målepunktene. Disse dataene kan brukes til å identifisere lekkasjer eller andre avvik.

Turbiditet og temperatur brukes for å måle vannkvalitet.

Installasjon av sensorstaven krever ikke driftsavbrudd, men kan gjøres i produksjon, med vann under trykk. Staven føres da ned i vannstrømmen gjennom en serviceventil.

NEDBØRSMÅLERE

Data fra lokale nedbørsmålere er en viktig kilde til å kunne se påvirkningen av vannmengde i ledningsnettet.

Xeptos nedbørsmåler kommer i flere utgaver. Felles for alle utgavene er at de kan kobles sammen med Xepto Connect for datautveksling.

Ren batteridrevet løsning

I områder hvor det ikke finnes strømtilkobling er løsningen en batteridrevet nedbørsmåler. Terminalen vil sende temperaturdata ned til -30 grader, men pga batterikapasitet vil ikke denne måleren ha tilgang til å innhente data om snøsmelting.

Nedbørsmåleren kan om ønskelig utstyres med solcelleanlegg.

230 V tilkoblet løsning med snøsmelting

Denne vil i tillegg til registering av regn, innhente data ved sludd og snø.

Plassering er valgfritt, den kan monteres på gavel, på flatt tak eller på mark. Xepto CityGuard samler inn data og legger til rette for lokale IVF-data. Disse dataene vil akkumuleres over tid og bidrar til å kunne beregne kapasitet ved gitte nedbørsmengder i fremtiden for å sikre effektiv forvaltning og drift, eksempelvis gjennom mer presise varslingsløsninger for beredskap ved fare for flom og mye overvann.

DEKNING

Alltid dekning i ekstreme rom

Det å kunne kommunisere trådløst fra ekstreme rom er ofte utfordrende, og presise målinger krever høy kompetanse innen antenner og dekning. Ofte kan ikke tradisjonelle antenner benyttes og i andre tilfeller kan det være viktig at antennen ikke stikker seg ut i det offentlige rom og blir offer for sabotasje eller ødeleggelse. I tillegg må antennene også tåle påkjenningene fra varme sommerdager og kalde vinterdager.

Rammeantenne

Xepto har i samarbeid med Ulefos utviklet en antenneløsning for kumringer hvor det er utsparret et hull i rammen som antennedelen slås ned i. Antennekabelen legges inn via en kanal i rammen og deretter videre ned i kummen.

Antennen passer i følgende kumramme: https://ulefos.com/product/ufns-a-ramme/

Antennepuck

I motsetning til rammeantennen er en puckantenne utformet slik at den freses ned i asfalten ved siden av kumrammen. Kjernen flenses ut, og det bores et hull på skrå ned i kumstammen til antenneledningen. Antennepucken limes deretter med Tec-7, eller lignende og gir utstyret som er montert nede i kummen dekning. Selve antennen er utenfor synsfeltet og kan monteres i kjørebanen.

Stolpeantenne

Stolpeantennen er utformet som en kopp som er tilpasset vanlige skiltstolper. Nederst på stolpen ved bakkenivå borres det et hull for antennekabelen, kabelen trekkes gjennom stolpen og selve antennen limes på toppen av skiltstolpen.

MONTASJE

CityGuard-terminalen og tilhørende sensorer er enkle å montere og det er ikke behov for spesialverktøy. Det er tatt høyde for at man skal kunne utføre monteringen med vernehansker, og alle delene som benyttes er derfor av en slik størrelse at HMS for montering opprettholdes.

Sensorene har ikke egen strømkilde, men får strømmen sin av hovedenheten Xepto Connect. Dette letter oversikten over batteristatus og tilstand per kum, samt bytte og ladning av batteriene.